Mẫu Cuốn thư đá Long cuốn thủy đẹp cho Nhà thờ họ/Nhà thờ tổ, Từ đường đẹp của Đá mỹ nghệ Anh Đức – Làng nghề Đá mỹ nghệ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình.

Mẫu Cuốn thư đá Song long tranh trâu (song long chầu nguyệt) của các Nghệ nhân Đá mỹ nghệ Anh Đức Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình điêu khắc.

Mẫu Bình phong đá (Tác môn đá) Long Cuốn thủy của các Nghệ nhân Đá mỹ nghệ Anh Đức Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình điêu khắc cho Nhà thờ tổ/Nhà thờ họ.

Có thể bạn quan tâm